Friday, April 04, 2014

троа хаику
Се спушта магла.
Дојди додека патот
не се изгубил.
*****
Голи вистини
смрзнуваат пред очи.
Пушти ги внатре.
*****
Додека мерев
длабочина на поглед,
потона мигот!

No comments: